Rikitikitawi

327 tekstów – auto­rem jest Ri­kiti­kita­wi.

Da­niel, po­wiedz Da­nielo­wi, że Da­niel go szuka... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2017, 01:38

Nie zwa­laj wi­ny na słowa kluczo­we gdy we mnie są drzwi bez zamków... 

myśl • 1 października 2017, 22:47

Tymczasem na planszy

Ile w og­niu kro­pel słońca?
Ile w no­cy gwiazd na niebie?
Ile py­tań mam do końca?
Ko­go pytam?
Siebie?
Ciebie?

Która te­raz jest godzina?
Co nam znik­nie cze­go nie ma?
Ile widzą nasze oczy?
Ile ręce mogą więcej?
Ile życie koło toczy?
Ile wolniej?
Ile prędzej?

Nie wiem
Zgadę
Wmówię sobie!
Zam­knę oczy i policzę
Rzucę kostką
Po­dam Tobie... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 września 2017, 10:40

Można się wszak minąć a spot­kać na rogu
Można cze­kać w miej­scu, lecz nie pod­nieść wzroku
Można nic nie czy­niąc nie wy­pat­rzeć w tłoku
Naj­ważniej­sze jed­nak by dot­rzy­mać kroków 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 września 2017, 15:56

Kiedyś prze­cież ja­koś nie było problemu
Rur­ka była smaczna na­wet i bez kremu
Kur­tka cicho w sza­fie a my ciepło w cieniu,
bo byłem niez­mien­ny z jedną por­cją dżemu

Wy­maga­nia wzrosły w wodzie prag­niesz tlenu
Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 września 2017, 23:01

Każdy sen tłumaczy wiele, ale nie każdy wytłumaczy nas sa­mych. I całe szczęście, że niektórych to wręcz cie­szy a in­nym nie przeszkadza...
Ach.., gdy­by te podróże były nieco dłuższe, to mogłyby trwać na­wet wiecznie.
A tak?
..., to tyl­ko jest za czym tęsknić... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 17:25

Niektóre war­tość są tyl­ko dla zasad,
pew­ne zaś dla znaczenia.
Są ta­kie opar­te tyl­ko na asach
za które człowiek po­woli umiera.
By­wają różne i in­ne niewinne
i często pot­ra­fią nas w cza­sach wspierać.
Lecz gdy na zaw­sze będą nam dłużne,
war­tości tych wca­le nie ma... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2017, 00:50

Jak nie masz to nie masz, lecz może i miałaś...,
ale jak miałaś, to na pew­no nie masz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 sierpnia 2017, 20:58

Cza­sami o cza­sach po cza­sie gadamy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 sierpnia 2017, 20:56

Nie ma co liczyć na ruchy planet,
gdy gwiaz­dy ta­kie tyl­ko zaspane,
lecz by ruszyły wys­tar­czy zda­nie
mi­mo, że było kiedyś nieznane... 

myśl • 30 sierpnia 2017, 00:23

Rikitikitawi

"Nigdy nie pozwól na to, aby to czego nie masz, nie możesz lub nie powinieneś mieć psuło Ci radość z tego co masz, bo jedną z najważniejszych lekcji w życiu jest to, by nauczyć się być szczęśliwym bez tego czego nie masz, nie możesz lub nie powinieneś mieć.." Odtwórz in­formuję, że z dniem 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rikitikitawi

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 listopada 2017, 22:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Daniel, po­wiedz Da­nielo­wi, że [...]

6 listopada 2017, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Daniel, po­wiedz Da­nielo­wi, że [...]

6 listopada 2017, 10:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Daniel, po­wiedz Da­nielo­wi, że [...]

6 listopada 2017, 01:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Daniel, po­wiedz Da­nielo­wi, że [...]

31 października 2017, 21:06Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem lampą, nie [...]

31 października 2017, 11:53Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st 'Z pa­miętni­ka psycho­paty' ... Kochał [...]

31 października 2017, 11:36Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st 'Z pa­miętni­ka psycho­paty' ... Kochał [...]

29 października 2017, 15:19Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Im głośniej pro­tes­to­wała, że [...]

29 października 2017, 11:59Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st To straszne, jak bar­dzo [...]

28 października 2017, 10:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Egoista Kochał ją i siebie, będąc [...]