Rikitikitawi

335 tekstów – auto­rem jest Ri­kiti­kita­wi.

Ludzie, ta stro­na nie jest mo­ja ani ich i ani wasza a Wi3c Twoja...
Ty ma­ja być plu­siki i mi­nusi­ki a opi­nia ma być komentarzem!
Raz 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 04:01

ASer­ca są po to aby je połamać
Uczu­cia zaś po to by nie czuć nic
Jeśli Ci przyszło raz mnie okłamać
To jes­tem już wol­ny tak sa­mo jak Ty 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 19 listopada 2018, 06:03

Murowane

Sta­tus mój
Sięgaj ból
Szczy­ty gór
Strzępy piór
Ty­siąc ról
Brak dwóch pól
Żaden wzór
Nie jest cool
Piep­rz i sól
One and Null
Cool jest wór
Rzekł mi król
Rzekł i wbiegł
W szo­ku w mur
Bo miał łeb
Którym truł...

Jeśli miałbym za­miast mózgu
Je­den mi­lion tępych wiór
Na­wet wte­dy dla Twej wie­dzy
Znałbym mi­lion króla skór... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 kwietnia 2018, 21:16

A potrafię B nie wiedzieć

Umiem dużo po­wiem wiele
Wiem jak spełniać dziw­ne cele
Umiem zacząć, skończyć, brykać
Ska­kać w cza­sie, cze­kać, znikać
Sta­wiać cza­sem zło nad dobrem
W bajkę wciągnąć na­wet kobrę
Zbierać Rizzle, wyd­rzeć pisdę
Znieść naj­większą chy­ba krzywdę
Brać, za­bierać, da­wać, strzelać
Zbierać, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 kwietnia 2018, 19:35

Nie ciężko od­le­cieć stąpając po Ziemi... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 lutego 2018, 23:30

6i4 - Dwie litery

Wciąż zmy­lać Cię umiem ja­kiż ja dziecin­ny
Zaszyłem się dum­nie w pus­tej życia li­nii
Niewin­na po­goda roz­wiana ot tak
Gdy­by nie idiota to pew­nie Twój brat
Fakt fak­tem ku fak­tom fak­to­wać się nie chce
Wiatr wiat­rem tu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 stycznia 2018, 18:50

Nie licząc na czas

Tam w każde słowo można uwierzyć
i każde na ścianie wy­kuć się da
Jak Cię uwol­nią kiedyś z tej wieży
to im nie tłumacz że 1 to A
Można nie sku­mać na­dal się cie­szyć
py­tając w kółko po ile to gra?
Ty­le wys­tar­czy prze­cież by przeżyć
kiedy na stru­nach wyj­dzie że 2 

wiersz • 31 stycznia 2018, 02:34

97,5

Mógłbym dać Ci wiele
mając dziw­ne cele
dając win­ne ziele
trwając w in­nym ciele

..., ale się nie śmieję
sta­le szalę mienię
z za­let zamęt sieję
palę w amen dzieje...

Często by­wa ciężko przykro
Stan
... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 stycznia 2018, 05:30

Póki każdy z nas jest in­ny, sobą zaw­sze będziemy... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 15 stycznia 2018, 10:58

Nie zwa­laj wi­ny na słowa kluczo­we gdy we mnie są drzwi bez zamków... 

myśl • 1 października 2017, 22:47

Rikitikitawi

Ja Brytyjskiego Ty Niemieckiego On już żadnego Ona do tego A Oni Lego i Mnoga Nasza Ja tam kochanie wody nie lałem i tym razem nie muszę brać telefonu żeby coś Migrało.. Jakoś te 3 godziny w więzieniu wytrzymam... Sama widzisz że NonToper Zapach palonych to nie to co mech.. Kochanej... ❤ Odtwórz in­formuję, że z dniem 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rikitikitawi

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 grudnia 2018, 08:40zofija sko­men­to­wał tek­st Ludzie, ta stro­na nie [...]

6 grudnia 2018, 04:01Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Ludzie, ta stro­na nie [...]

19 listopada 2018, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

19 listopada 2018, 08:52onejka sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

19 listopada 2018, 07:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

19 listopada 2018, 06:03Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st ASerca są po to [...]

16 października 2018, 20:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st im więcej ro­zumiesz tym [...]

15 października 2018, 20:58Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

15 października 2018, 20:20Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Mogę być sam. Nie [...]

14 października 2018, 11:20Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Sieję, za­mieć